Instrukcja obsługi Edytora połączeń

1. Do czego służy Edytor połączeń?

Edytor połączeń jest pomocniczą aplikacją internetową przeznaczoną dla zarejestrowanych użytkowników programu mMPK. Edytor połączeń umożliwia:

 • Wygodne tworzenie na ekranie komputera pakietów zawierających połączenia, ulubione przystanki i grupy przystanków
 • Wyszukiwanie połączeń z dwiema przesiadkami, szybkie uaktualnienie wyszukiwanych połączeń dla całego miasta
 • Edycję pakietów wysłanych na serwer z telefonu
 • Tworzenie własnych rozkładów linii
 • Udostępnianie rozkładów i pakietów innym użytkownikom
 • Skopiowanie, a następnie edycję rozkładów i pakietów udostępnionych przez innych użytkowników

Utworzone w Edytorze pakiety i rozkłady można następnie pobrać do aplikacji w telefonie.

2. Tworzenie pakietów

Aby wyszukiwać połączenia oraz tworzyć ulubione przystanki i grupy przystanków, należy najpierw zaznaczyć odpowiedni pakiet lub utworzyć nowy. Aby utworzyć nowy pakiet, należy kliknąć przycisk Utwórz nowy pakiet (w przypadku tworzenia następnych pakietów trzeba najpierw kliknąć na nazwę dowolnego miasta), następnie podać nazwę pakietu i wybrać miasto oraz zatwierdzić operację przyciskiem Utwórz pakiet.

2.1. Wyszukiwane połączeń

Dzięki wyszukiwaniu połączeń można wyświetlić kursy autobusów/tramwajów (spośród wszystkich linii), które umożliwiają podróż od wybranego przystanku początkowego do wybranego przystanku końcowego. Aby wyszukać połączenia, należy:

 • Krok 1: Zaznaczyć wybrany pakiet (lub podrzędną pozycję Połączenia), a następnie kliknąć przycisk Utwórz nowe połączenie.
 • Krok 2: Zaznaczyć pozycję Wyszukaj połączenia, a następnie kliknąć przycisk Utwórz.
 • Krok 3: Podać pozostałe parametry wyszukiwanego połączenia.
  • Przystanek początkowy, Przystanek końcowy – przystanki, między którymi ma być znalezione połączenie. W obu tych polach można również podać nazwy grup przystanków (zob. Grupy przystanków).
  • Max liczba połączeń – ten parametr oznacza maksymalną liczbę linii z których wyszukiwane będą kursy (lub maksymalną liczbę kombinacji linii – w przypadku połączeń z przesiadkami).
   Zbyt mała liczba połączeń może spowodować, że niektóre kursy nie zostaną odnalezione (szczególnie przy wyszukiwaniu połączeń z przesiadkami). Natomiast zbyt duża liczba może spowodować, że niektóre telefony nie będą w stanie wyświetlić wyników wyszukiwania lub aplikacja będzie działać niestabilnie.
   Parametr ten może przyjmować wartości 1-500, domyślnie jest to 10.
   Znalezione połączenia składowe można wyświetlić, rozwijając po zakończeniu wyszukiwania węzeł z nazwą wyszukiwanego połączenia.
  • Max liczba przesiadek – przy pomocy tego parametru można wybrać, czy aplikacja ma wyszukiwać tylko połączenia bezpośrednie, z jedną przesiadką (domyślnie), czy z dwiema przesiadkami.
   Niektóre telefony mogą nie być w stanie wyświetlić połączeń z przesiadkami.
   W przypadku wyszukiwania połączeń z przesiadkami będą również sprawdzane przesiadki między przystankami w zapisanych grupach przystanków.
  • Nazwa połączenia – można wybrać nazwę, pod jaką będzie widoczne zapisane połączenie.
  • Połączenie widoczne na głównej liście połączeń – można wybrać, czy połączenie będzie widoczne na głównej liście, czy ukryte. Połączenie ukryte można użyć jako składowe innego połączenia (zob. Ręczne definiowanie połączeń).
 • Krok 4: Kliknąć przycisk Wyszukaj połączenie (aby rozpocząć wyszukiwanie).
Wyszukiwanie połączeń w edytorze online

Wyniki wyszukiwania tworzone są na podstawie obecnej wersji rozkładu i mogą przestać być aktualne, gdy trasy linii ulegną zmianie. Aby otrzymać aktualne wyniki, należy wyszukać połączenia ponownie (zob.).

Po zakończeniu wyszukiwania, a także po zaznaczonego jakiegokolwiek połączenia równoległego powstałego w wyniku wyszukiwania, na ekranie pojawią się następujące przyciski:

 • Utwórz połączenie podrzędne – do połączenia można dodać połączenia składowe (zob.).
 • Wyszukaj ponownie połączenie – po naciśnięciu tego przycisku wyświetli się ekran wyszukiwania z wypełnionymi polami zawierającymi parametry wyszukiwania (można je zmienić), w wyniku czego można szybko ponownie wyszukać połączenie. Użycie tej funkcji spowoduje, że poprzednie wyniki wyszukiwania zostaną zastąpione przez nowe. Wyniki ponownego wyszukiwania mogą być inne, gdy zmieniły się trasy linii.
 • Wyszukaj połączenie w przeciwnym kierunku – po naciśnięciu tego przycisku wyświetli się ekran wyszukiwania z wypełnionymi polami zawierającymi parametry wyszukiwania, przy czym jako przystanek początkowy zostanie użyty przystanek poprzednio podany jako końcowy, a jako przystanek końcowy – przystanek poprzednio podany jako początkowy. W wyniku działania tej funkcji zostanie utworzone nowe połączenie (poprzednie wyniki wyszukiwania nie zostaną usunięte).

Można również zmienić nazwę połączenia, wpisując w polu Nazwa nową nazwę połączenia.

Aby wyszukać ponownie wszystkie połączenia w wybranym pakiecie (np. po zmianie tras linii), należy zaznaczyć pozycję Połączenia, a następnie kliknąć przycisk Wyszukaj ponownie wszystkie połączenia.

Aby zmienić kolejność połączeń na liście, należy zaznaczyć wybrane połączenie, a następnie przesunąć je za pomocą przycisków Przesuń w górę  lub Przesuń w dół .

Aby skopiować wybrane połączenie, należy je zaznaczyć, następnie kliknąć przycisk Kopiuj , zaznaczyć pozycję Połączenia (z tego samego pakietu lub innego, przypisanego do tego samego miasta) i kliknąć przycisk Wklej .

Aby usunąć wybrane połączenie, należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń .

Aby w telefonie wyświetlić połączenia, należy zapisać dane i pobrać pakiet (zob.), a następnie po uruchomieniu aplikacji w telefonie w menu głównym wybrać Połączenia, Zapisane i wybrać z listy nazwę połączenia.

2.2. Ręczne definiowanie połączeń

Oprócz wyszukiwania połączeń aplikacja umożliwia ręczne definiowanie połączeń. Dzięki temu można uzyskać chronologiczną listę wybranych połączeń z dowolną liczbą przesiadek. W skład połączeń mogą wchodzić dowolne linie. Dla każdej z nich można wybrać przystanki początkowe i końcowe.

Aby utworzyć nowe połączenie na głównej liście połączeń, należy:

 • Krok 1: Zaznaczyć wybrany pakiet (lub podrzędną pozycję Połączenia), a następnie kliknąć przycisk Utwórz nowe połączenie.
 • Krok 2: Wybrać typ połączenia.
  Dostępne są trzy rodzaje połączeń:
  • Połączenie z pojedynczą linią – jest to podstawowy typ połączenia. Połączenie tego typu wyświetla kolejne odjazdy wybraną linią pomiędzy dwoma danymi przystankami.
  • Połączenie równoległe – ten typ połączenia wymaga później dodania połączeń składowych (zob.). Połączenie tego typu wyświetla chronologicznie kursy pobrane z wszystkich połączeń składowych. Dzięki temu można wyświetlić przejazdy różnymi liniami między wybranymi przystankami.
  • Połączenie z przesiadką – ten typ połączenia wymaga później dodania połączeń składowych (zob.). Połączenie tego typu wyświetla kursy z pierwszego połączenia składowego, następnie do każdego z nich dobierana jest przesiadka na kurs z drugiego połączenia składowego itd. W ten sposób można więc wyświetlić połączenia z dowolną liczbą przesiadek między wybranymi przystankami.
 • Krok 2: Podać nazwę połączenia (w przypadku tworzenia połączenia z pojedynczą linią – także nazwę linii, kierunek oraz przystanek początkowy i końcowy), a następnie kliknąć przycisk Utwórz.
Ręczne tworzenie połączenia

Aby dodać połączenia składowe do połączenia równoległego lub z przesiadkę, należy zaznaczyć połączenie, kliknąć przycisk Utwórz połączenie podrzędne, a następnie wybrać jeden z trzech typów połączeń i postępować dalej jak przy tworzeniu połączenia na głównej liście (zob.) lub wybrać pozycję Wyszukaj połączenie i postępować dalej jak przy wyszukiwaniu połączeń (zob.).

Aby edytować dane połączenie, należy je zaznaczyć, a następnie wprowadzić nowe atrybuty połączenia.

Aby zmienić kolejność połączeń na liście, należy zaznaczyć wybrane połączenie, a następnie przesunąć je za pomocą przycisków Przesuń w górę  lub Przesuń w dół .

Aby skopiować wybrane połączenie, należy je zaznaczyć, następnie kliknąć przycisk Kopiuj , zaznaczyć pozycję Połączenia (z tego samego pakietu lub innego, przypisanego do tego samego miasta) i kliknąć przycisk Wklej .

Aby usunąć wybrane połączenie, należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń .

Aby w telefonie wyświetlić połączenia, należy zapisać dane i pobrać pakiet (zob.), a następnie po uruchomieniu aplikacji w telefonie w menu głównym wybrać Połączenia, Zapisane i wybrać z listy nazwę połączenia.

2.3. Ulubione przystanki

Dzięki funkcji ulubionych przystanków można dodać rozkłady linii na wybranych przystankach do ulubionych, co umożliwi szybki dostęp do nich.

Aby utworzyć nowy ulubiony przystanek, należy zaznaczyć wybrany pakiet (lub podrzędną pozycję Ulubione przystanki), następnie kliknąć przycisk Utwórz nowy ulubiony przystanek oraz podać nazwę linii, kierunku i przystanku (można również zmienić domyślną nazwę rozkładu).

Aby edytować dany ulubiony przystanek, należy go zaznaczyć, a następnie wprowadzić nowe parametry.

Aby zmienić kolejność ulubionych przystanków na liście, należy zaznaczyć wybrany ulubiony przystanek, a następnie przesunąć go za pomocą przycisków Przesuń w górę  lub Przesuń w dół .

Aby skopiować wybrany ulubiony przystanek, należy go zaznaczyć, następnie kliknąć przycisk Kopiuj , zaznaczyć pozycję Ulubione przystanki (z tego samego pakietu lub innego, przypisanego do tego samego miasta) i kliknąć przycisk Wklej .

Aby usunąć wybrany ulubiony przystanek, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń .

Aby w telefonie wyświetlić rozkłady na ulubionych przystankach, należy zapisać dane i pobrać pakiet (zob.), a następnie po uruchomieniu aplikacji w telefonie w menu głównym wybrać Rozkład, Ulubionego przystanku i wybrać z listy nazwę rozkładu.

2.4. Grupy przystanków

Do grupy przystanków można przypisać kilka przystanków, np. leżących blisko siebie, aby były traktowane tak jak jeden przystanek przy wyszukiwaniu połączeń oraz wyświetlaniu rozkładu przystanku. Grupowanie przystanków umożliwia:

 • Wyszukiwanie połączeń z/do kilku przystanków jednocześnie (należy wtedy podać nazwę wybranej grupy jako przystanek początkowy/końcowy)
 • Uwzględnianie przesiadek między przystankami w grupie przy wyszukiwaniu połączeń (podczas wyszukiwania sprawdzane są wszystkie utworzone grupy, w których możliwe są przesiadki)
 • Wyświetlenie odjazdów wszystkich linii z kilku przystanków (należy wtedy podać nazwę wybranej grupy przy wyświetlaniu rozkładu przystanku)

Aby utworzyć nową grupę przystanków, należy zaznaczyć wybrany pakiet (lub podrzędną pozycję Grupy przystanków), następnie kliknąć przycisk Utwórz nową grupę przystanków oraz podać nazwę grupy i minimalny czas na przesiadkę między przystankami w grupie (czas podany w tym polu będzie zastępował czas na przesiadkę z ustawień aplikacji mMPK).

Nazwa grupy nie powinna być fragmentem nazw 20 lub więcej przystanków, gdyż wtedy może nie być możliwe wyszukiwanie połączeń do/z tej grupy w telefonie. Na przykład gdy 20 lub więcej przystanków w danym mieście zawiera w nazwie słowo „Centrum”, to może nie być możliwe wybranie grupy o nazwie „Centrum” jako nazwy przystanku początkowego lub końcowego.

Po utworzeniu grupy należy dodać do niej przystanki. Aby dodać przystanek, należy zaznaczyć grupę, kliknąć przycisk Dodaj przystanek i podać nazwę przystanku.

Tworzenie grup przystanków

Aby zmienić nazwę grupy lub zastąpić wprowadzoną nazwę przystanku nową, należy zaznaczyć grupę lub przystanek, a następnie wprowadzić nową nazwę.

Aby skopiować wybraną grupę, należy ją zaznaczyć, następnie kliknąć przycisk Kopiuj , zaznaczyć pozycję Grupy przystanków (z tego samego pakietu lub innego, przypisanego do tego samego miasta) i kliknąć przycisk Wklej .

Aby skopiować wybrany przystanek, należy go zaznaczyć, następnie kliknąć przycisk Kopiuj , zaznaczyć inną grupę przystanków (zawierającą przystanki z tego samego miasta) i kliknąć przycisk Wklej .

Aby usunąć wybraną grupę przystanków lub przystanek, należy zaznaczyć grupę lub przystanek, a następnie kliknąć przycisk Usuń .

2.5. Kopiowanie pakietów

Aby skopiować wybrany pakiet, należy go zaznaczyć, następnie kliknąć przycisk Kopiuj , zaznaczyć pozycję z nazwą miasta, do którego przypisany jest pakiet i kliknąć przycisk Wklej .

2.6. Usuwanie pakietów

Aby usunąć wybrany pakiet, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń .

2.7. Udostępnianie pakietów

Istnieje możliwość udostępniania połączeń, ulubionych przystanków i grup przystanków w pakiecie innym użytkownikom, aby mogli je pobierać lub edytować.

Aby udostępnić wybrany pakiet innemu użytkownikowi, należy:

 • Krok 1: Zaznaczyć wybrany pakiet (lub podrzędną pozycję Udostępnianie), a następnie kliknąć przycisk Udostępnij pakiet innym użytkownikom.
 • Krok 2: Wprowadzić parametry dotyczące udostępniania:
  • Podać nazwę użytkownika w polu Nazwa.
  • Podać Komentarz (opcjonalny) – tekst wyświetlany przy korzystaniu udostępnionego pakietu.
  • Aby zezwolić na modyfikację udostępnionego pakietu, należy zaznaczyć pole Pozwól modyfikować udostępniony pakiet.
 • Krok 3: Kliknąć przycisk Udostępnij, aby zatwierdzić operację.

Tą operację można powtarzać w celu udostępnienia pakietu kolejnym użytkownikom.

Aby zrezygnować z udostępniania pakietu, należy zaznaczyć nazwę odpowiedniego użytkownika, a następnie kliknąć przycisk Usuń .

2.8. Przeglądanie i edycja udostępnionych pakietów

Udostępnione pakiety są widoczne w Edytorze połączeń i można je przeglądać w ten sam sposób, jaki pakiety utworzone przez siebie.

Natomiast edycja pakietu jest możliwa tylko wtedy, gdy zezwolił na to udostępniający go użytkownik. W przeciwnym wypadku pakiet można skopiować (zob.), a następnie edytować swoją kopię.

3. Tworzenie rozkładów

Edytor połączeń umożliwia dodawanie do obsługiwanych miast własnych rozkładów linii, które nie są standardowo uwzględnione w aplikacji mMPK (mogą to być np. linie PKS, busy, bezpłatne linie do supermarketów itd.).

Aby utworzyć własny rozkład linii, należy kliknąć przycisk Utwórz nową linię (w przypadku tworzenia następnych linii trzeba najpierw kliknąć na nazwę dowolnego miasta), następnie podać nazwę linii i wybrać miasto oraz zatwierdzić operację przyciskiem Utwórz linię.

Aby podać nazwę kierunku, należy wprowadzić nazwę w polu Nazwa kierunku.

Aby dodać do rozkładu przystanek znajdujący się na trasie linii w danym kierunku, należy kliknąć przycisk Dodaj przystanek i podać nazwę przystanku w kolumnie Przystanki. Możne to być również nazwa przystanku nieobsługiwanego przez standardowe linie (jego nazwa zostanie wtedy oznaczona na szaro).

Aby usunąć przystanek, należy zaznaczyć dowolną komórkę w wierszu z wybranym przystankiem, a następnie kliknąć przycisk Usuń przystanek.

Aby podać godziny, w jakich autobus/tramwaj zatrzymuje się na poszczególnych przystankach, należy wpisać je w wierszach, w których znajdują się nazwy przystanków. Kolejne kolumny odpowiadają kolejnym kursom.
Godziny muszą być ułożone w kolejności od najwcześniejszej do najpóźniejszej. Aby kontynuować kurs po północy, należy do godziny dodać 24, np. godzinę 0:02 należy zapisać jako 24:02. Jeżeli autobus/tramwaj nie zatrzymuje się w danym kursie na jednym z przystanków, to należy zostawić odpowiednie pole puste.

Aby wybrać dla danego kursu dni tygodnia, należy dwukrotnie kliknąć na komórkę w pierwszym wierszu tabeli, a następnie wpisać oddzielone przecinkami skrócone nazwy dni tygodnia (są to: Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, Nd). Domyślnie po utworzeniu nowego kursu wpisane są wszystkie dni tygodnia.

Aby utworzyć nowy kurs, należy kliknąć przycisk Dodaj kurs.

Aby usunąć kurs, należy zaznaczyć dowolną komórkę w kolumnie z wybranym kursem, a następnie kliknąć przycisk Usuń kurs.

Aby skopiować kurs, należy zaznaczyć dowolną komórkę w kolumnie z wybranym kursem, a następnie kliknąć przycisk Klonuj kurs.

Aby dodać lub odjąć minutę od wszystkie godzin odjazdów znajdujących się w jednym kursie, należy zaznaczyć dowolną komórkę w kolumnie z wybranym kursem, a następnie kliknąć przycisk odpowiednio +1 min lub -1 min.

Po zapisaniu danych i ponownym uruchomieniu Edytora połączeń kursy zostaną automatycznie posortowane od najwcześniejszego do najpóźniejszego.

Aby utworzyć nowy kierunek, należy kliknąć pozycję Kierunki, a następnie kliknąć przycisk Utwórz nowy kierunek lub Utwórz przeciwny kierunek (w tym ostatnim przypadku do kierunku zostaną dodatkowo dodane nazwy przystanków w odwrotnej kolejności niż w ostatnim kierunku).

Aby skopiować wybrany kierunek, należy go zaznaczyć, następnie kliknąć przycisk Kopiuj , zaznaczyć pozycję Kierunki (z tego samej linii lub innej, przypisanej do tego samego miasta) i kliknąć przycisk Wklej .

Aby usunąć wybrany kierunek, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń .

Dodawanie rozkładu własnych linii

Godziny i inne dane wprowadzone do rozkładu można eksportować oraz importować w postaci tekstowej. Dzięki temu można np. skopiować rozkład ze strony internetowej do Edytora połączeń lub edytować rozkład z Edytora połączeń w arkuszu kalkulacyjnym.
Aby eksportować lub importować dane z/do wybranego kierunku, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Import/Export do Excela.
Aby eksportować dane z Edytora połączeń, należy skopiować zawartość pola, które pojawi się pod obszarem apletu do zewnętrznej aplikacji.
Aby zaimportować dane do Edytora połączeń, należy skopiować dane do pola pod apletem i nacisnąć przycisk Import z Excela. Istniejące wcześniej dane kierunku zostaną zastąpione nowymi. W używanym przez Edytor połączeń formacie tekstowym kolejne wiersze tekstu odpowiadają kolejnym wierszom w tabeli, natomiast dane z poszczególnych komórek tabeli są oddzielone od siebie znakami tabulacji.

3.1. Kopiowanie rozkładów

Aby skopiować wybraną linię, należy ją zaznaczyć, następnie kliknąć przycisk Kopiuj , zaznaczyć pozycję z nazwą miasta, do którego przypisana jest linia i kliknąć przycisk Wklej .

3.2. Usuwanie rozkładów

Aby usunąć wybraną linię, należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń .

3.3. Udostępnianie rozkładów

Istnieje możliwość udostępniania rozkładów linii innym użytkownikom (wybranym lub wszystkim), aby mogli je pobierać lub edytować.

Aby udostępnić wybraną linię innym użytkownikom, należy:

 • Krok 1: Zaznaczyć wybraną linię (lub podrzędną pozycję Udostępnianie), a następnie kliknąć przycisk Udostępnij linię innym użytkownikom.
 • Krok 2: Wprowadzić parametry dotyczące udostępniania:
  • Podać nazwę użytkownika w polu Nazwa (aby udostępnić linię pojedynczemu użytkownikowi) lub zaznaczyć pole Udostępnij wszystkim użytkownikom.
  • Podać Komentarz (opcjonalny) – tekst wyświetlany przy korzystaniu udostępnionej linii.
  • Aby zezwolić na modyfikację udostępnionego rozkładu, należy zaznaczyć pole Pozwól modyfikować udostępniony pakiet.
 • Krok 3: Kliknąć przycisk Udostępnij, aby zatwierdzić operację.

Tą operację można powtarzać w celu udostępnienia linii kolejnym pojedynczym użytkownikom.

Aby zrezygnować z udostępniania linii, należy zaznaczyć nazwę odpowiedniego użytkownika (lub pozycję Wszyscy użytkownicy), a następnie kliknąć przycisk Usuń .

3.4. Przeglądanie i edycja udostępnionych rozkładów

Rozkłady udostępniane pojedynczemu użytkownikowi są widoczne w Edytorze połączeń i nie wymagają osobnego wczytywania. Jedynie linie udostępnione wszystkim użytkownikom należy wczytać w celu ich edycji lub przeglądania w Edytorze połączeń.

Aby wczytać linię udostępnioną wszystkim użytkownikom, należy zaznaczyć nazwę dowolnego miasta, a następnie kliknąć przycisk Wczytaj linie udostępnione przez użytkowników (w przypadku, gdy w Edytorze połączeń nie ma jeszcze żadnych linii ani pakietów ten przycisk jest od razu widoczny), następnie zaznaczyć odpowiednią linię i kliknąć przycisk Wczytaj.

Edycja linii jest możliwa tylko wtedy, gdy zezwolił na to użytkownik udostępniający linię. W przeciwnym wypadku linię można skopiować (zob.), a następnie edytować swoją kopię.

4. Zapisywanie i pobieranie danych na telefon

Aby zachować zmiany wprowadzone w Edytorze połączeń, należy kliknąć przycisk Zapisz .

Zapis danych jest możliwy tylko wtedy, gdy w zmodyfikowanym lub nowo utworzonym pakiecie lub rozkładzie linii nie ma błędów. Jeśli wprowadzone dane zawierają błędy, zostaną one oznaczone na czerwono. Po najechaniu kursorem myszy na pozycję oznaczoną na czerwono wyświetli się opis błędu. Dane można zapisać, jeśli błędy znajdują się jedynie w niezmodyfikowanych pakietach lub rozkładach.

Błędy w grupach przystanków mogą powstać również na skutek tymczasowego wyłączenia niektórych przystanków z obsługi. W celu zachowania grup przystanków zawierających nieobsługiwane przystanki można skopiować dany pakiet (zob.), z utworzonej kopii usunąć dane powodujące błędy, a następnie np. edytować w niej połączenia. Natomiast aby zachować grupy przystanków zawierających nieobsługiwane przystanki w pakiecie pod nową nazwą, można pobrać dany pakiet na telefon (zob.), a następnie wysłać go na serwer pod nową nazwą (zob.).

Aby zapis danych był możliwy, nie należy wylogowywać się z serwisu w czasie korzystania z Edytora połączeń.

Aby pobrać pakiet lub rozkład linii utworzony przez siebie lub udostępniony przez użytkownika z serwera na telefon, należy użyć jednej z następujących metod:

 • Wygenerować aplikację, wybierając przy tym odpowiednie linie lub pakiet, a następnie zainstalować ją w telefonie.
 • Zaktualizować aplikację (zob.). Razem z aplikacją zostaną wtedy pobrane najnowsze wersje rozkładów wybranych wcześniej linii oraz pakietu (jeśli przy generowaniu aplikacji został on wybrany).
 • W przypadku pobierania pakietu na telefon można użyć funkcji Pobierz z serwera.